Pappus OÜ tõlketeenuse osutamise Üldtingimused

1. SISSEJUHATUS

Üldtingimused sätestavad Pappus OÜ (edaspidi Teenuse osutaja) poolt pakutava teenuse ning teenuse tellija (edaspidi nimetatud Klient) õigused ja kohustused ning vastutuse kooskõlas Eesti seadusandlusega. Klienti ja Teenuse osutajat nimetatakse edaspidi üheskoos Pooled.

2. ÜLDSÄTTED

Käesolevad teenuse osutamise Üldtingimused on kehtestanud Teenuse osutaja ning need kehtivad kõikidele Teenuse osutamise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üldtingimused on tõlketeenuse osutamise lepingute lahutamatu lisa.

Poolte vahel sõlmitud lepingu ja Üldtingimuste vasturääkivuse korral kohaldatakse Poolte vahel sõlmitud Teenuse osutamise lepingut.

Tõlketeenuse osutamise lepingu muutmine ja täiendamine on võimalik poolte kokkuleppel. Teenuse osutajal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued Üldtingimused veebilehel. Uued üldtingimused jõustuvad alates avaldamisest.

3. MÕISTED

Hinnakiri on Pappus OÜ poolt kinnitatud teenuste hinda kajastav osa Pappus OÜ kodulehel.

Hinnapakkumine on Pappus OÜ poolt Kliendile tehtud kirjalik pakkumine Teenuse tingimuste kohta.

Hinnapäring on Kliendi pöördumine Pappus OÜ poole Hinnapakkumise saamiseks.

Leping on Poolte vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe teenuse teostamiseks, mis üldjuhul sõlmitakse pakkumuse (Pappus OÜ Hinnapakkumine) ja nõustumuse (Kliendi Tellimuse) vormis. Vajadusel sõlmitakse Poolte vahel eraldi Leping.

Materjalid on tekst, mida Klient soovib tõlkida eesti keelest inglise keelde.

Tõlketeenus on teenus, mida Teenuse osutaja Kliendi esitatud tellimuse alusel, üldtingimustes kokkulepitud korras ja tingimustel, Kliendile osutab. Selleks võib olla: kirjalik tõlge eesti keelest inglise keelde, Materjalide ingliskeelne toimetamine, Materjalide ingliskeelne korrigeerimine, tõlketööde küljendus-kujundus, multimeedia tõlkimine inglise keelde, veebisaitide tõlkimine inglise keelde (edaspidi Teenus).

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Pappus OÜ-lt Teenuse.

Tellimus on Kliendi nõustumus Teenuse osutaja Hinnapakkumisega selles nimetatud tingimustel.

Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal osutatud Teenus peab olema Kliendile üleandmiseks valmis.

Üldtingimused on käesolevad üldtingimused.

4. HINNAPAKKUMINE

4.1. Hinnapakkumise aluseks on Kliendi poolt Teenuse osutajale esitatud Materjalide arvestuslike lehekülgede arv. Üks arvestuslik lehekülg sisaldab 1800 tähemärki, mille hulka arvestatakse ka tühikud ja kirjavahemärgid.

4.2. Juhul, kui Kliendi poolt Teenuse osutajale esitatud Materjalid on paberkandjal, Materjalides sisalduvate tähemärkide arvu ei ole võimalik kindlaks määrata või aluseks võetakse valmis tõlketöö maht, on esialgne Hinnapakkumine Teenuse osutaja poolt hinnanguline ning lõplik Teenuse hind kujuneb peale tõlketöö valmimist vastavalt tõlgitud teksti arvestuslike lehekülgede arvule.

4.3. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine 14 kalendripäeva alates Teenuse osutaja poolt Hinnapakkumise edastamisest Kliendile.

5. PAPPUS OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Tõlketeenuse osutamise eesmärk on eestikeelses tekstis sisalduva informatsiooni ingliskeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ning täielikkusega.

5.2. Konkreetse tõlke tellimisel lepivad Pooled kokku tellitava tõlke eesmärgis, viimistletuse astmes ja tähtajas ning samuti vajalikes tugiteenustes.

5.3. Teenuse osutajal on õigus Kliendilt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta.

5.4. Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui Teenuse osutaja teatatud, siis Teenuse osutaja ei vastuta sellest tuleneda võiva kahju eest.

5.5. Kui Teenuse osutajat ei teavitata tõlke kasutamise eesmärgist ja sihtgrupist, kohustub Teenuse osutaja tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Klient on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil.

5.6. Teenuse osutajal on õigus küsida selgitusi tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada Kliendilt nende kohta informatsiooni kokkulepitud aja jooksul. Vastasel juhul ei saa Teenuse osutaja vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest. Spetsiifilisteks terminiteks loetakse terminid, mis ei ole üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad.

5.7. Teenuse osutaja on kohustatud tagama tõlke valmimise Kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

5.8. Üldtingimuste p 5.7 sätestatud tähtajast kinnipidamise kohustuse tekkimine eeldab, et Teenuse osutaja on õigeaegselt kätte saanud kõik tõlke tegemiseks vajalikud Materjalid ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni. Kui Klient ei taga tõlke tegemiseks vajalike Materjalide õigeaegset üleandmist Teenuse osutajale, siis on vastavalt Materjalide üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.

5.9. Teenuse osutaja on kohustatud Klienti viivitamatult teavitama asjaoludest, mis takistavad tõlke õigeaegset valmimist, sh esitatud Materjali mitteloetavusest. Tõlke tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmise korral ei vastuta Teenuse osutaja sellest tingitud puuduste eest tõlkes.

5.10. Teenuse osutaja kohustub Kliendi poolt üleantud Materjale käsitlema konfidentsiaalse teabena. Teenuse osutaja kohustub kasutama Kliendilt saadud informatsiooni üksnes Teenuse osutamiseks lepingu täitmise eesmärgil. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul või otseselt Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras.

5.11. Teenuse osutaja võib Kliendi palvel säilitada tõlget kokkulepitud aja jooksul. Üldkehtivaks tõlgete säilitamise ajaks loetakse 6 kuud.

6. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Kliendil on õigus saada Teenuse osutajalt kokkulepitud ajal Teenuse osutajale esitatud Materjalist tõlge, mis vastab Üldtingimuste punktile 5.1 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.

6.2. Kliendil on õigus tõlge kätte saada Teenuse osutajaga kokkulepitud viisil. Valmis tõlketöö saadetakse Kliendile üldjuhul elektrooniliselt, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

6.3. Kliendil on õigus Teenuse osutajalt tellida üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist. Kui Klient tellib üksnes muudatuste lisamise ja näitab tõlgitavas dokumendis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Teenuse osutaja üksnes osutatud tekstiosad ja Klient on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest ja muude tõlkimisega seotud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6.4. Kliendil on õigus esitada pretensioone Teenuse kvaliteedi kohta kuni 14 kalendripäeva jooksul pärast tõlke kättesaamist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti. Klient ei saa esitada pretensioone, kui algtekstiga dokument oli loetamatu või muul põhjusel arusaamatu, vaid saab nõuda tõlke muutmist vastavalt Üldtingimuste p 6.3. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult ja tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. Teenuse osutaja vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni esitamise päevast.

6.5. Kliendil on õigus tellimus tühistada. Juhul kui klient tühistab tellimuse pärast seda, kui ta on Hinnapakkumuse kinnitanud ja Teenuse osutaja on tõlkeprotsessiga alustanud, tuleb kliendil Teenuse osutajale täies mahus hüvitada see osa tööst, mis on tellimuse tühistamisest teatamise hetkeks juba tehtud.

6.6. Klient on kohustatud õigeaegselt ja kokkulepitud tähtajaks esitama Teenuse osutajale tõlke tegemiseks vajalikud Materjalid ja informatsiooni tõlke kasutamise eesmärgi ja sihtgrupi kohta. Kliendil ei ole õigust nõuda tõlke tegemist kokkulepitud tähtaja jooksul juhul, kui ta viivitab dokumentide ja tõlke tegemiseks mis tahes muu vajaliku informatsiooni Teenuse osutajale edastamisega.

7. TÕLKETÖÖ ÜLEANDMINE NING VASTUTUS TÕLKE KVALITEEDI EEST

7.1. Teenuse osutaja annab tõlke Kliendile üle vastavalt punktile 6.2.

7.2. Kui Klient esitab Teenuse osutajale Üldtingimuste p 6.4 ettenähtud tähtaja jooksul põhjendatud pretensiooni, lepivad Pooled kokku tähtaja, mille jooksul Teenuse osutaja on kohustatud oma kuludega vead parandama. Kui Klient tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb Teenuse osutaja kohustusest vigu parandada. Kui Teenuse osutaja parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub Klient Teenuse osutajale kogu tõlketeenuse osutamise eest kokkulepitud summa.

7.4. Kui Teenuse osutaja ei paranda vigu kokkulepitud tähtaja jooksul, võib Klient lepingu üles öelda või nõuda Teenuse osutajalt hinna alandamist. Vähetähtsate vigade korral ei ole Kliendil õigust lepingust loobuda või nõuda hinna alandamist. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet.

7.5. Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi, samuti tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Klient ei ole andnud vastavalt p 5.6. Teenuse osutajale selliste terminite/lühendite selgitusi või korrektseid tõlkeid. Samuti ei vastuta Teenuse osutaja lühendite muudatuste eest; tõlketöö ühildamatuse eest kliendi tarkvaraga, kui tõlge antakse üle elektroonilisel kujul; tõlkes esinevate vigade eest, mille on tinginud vead Materjalis.

7.6. Kui Klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa Teenuse osutaja piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid Teenuse osutaja kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

7.7. Teenuse osutaja ei saa vastutada tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, ebamäärasus või tähenduse puudumine eesti keelses tekstis.

7.8. Teenuse osutamise käigus Teenuse osutaja poolt loodud teose (tõlke) omandiõigus ning autori varalised õigused antakse õiguste kogumina üle Kliendile kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta. Klient vastutab selle eest, et teenuse tellimisega Teenuse osutajalt ja teenuse osutamisega Teenuse osutaja poolt ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

7.9. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud või mõni muu pooltest sõltumatu asjaolu, mida kohustuse täitmata jätnud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

8. HINNAD

8.1. Teenustele kehtivad hinnad on välja toodud Teenuse osutaja kodulehel.

8.2. Teenuse osutajal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Teenuse osutaja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Hinnapakkumiste osas, mis on Teenuse osutaja poolt edastatud enne uue Hinnakirja jõustumist.

8.3. Klient maksab teenuse osutamise eest Teenuse osutajale tasu vastavalt tõlketeenuse osutamise lepingu, Teenuse osutaja esitatud hinnapakkumise või Teenuse osutaja hinnakirja alusel koostatud arve järgi.

8.4. Tekstide mahtu arvestatakse üldjuhul teksti sõnade arvu alusel, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Teenuste hinda võib arvestada ka muude, poolte poolt kokku lepitud ühikute alusel nagu tunnid, read, leheküljed, tähemärgid vm.

9. MAKSETINGIMUSED

9.1. Teenuse osutajal on õigus nõuda kliendilt kokkulepitud tasu maksmist.

9.2. Teenuse osutajal on õigus nõuda Kliendilt enne Tellimuse täitma asumist Teenuse eest ettemaksu Kliendiga kokkulepitud ulatuses ja enne valmis tõlketöö üleandmist veel tasumata Teenuse hinna osa.

9.3. Juhul, kui Teenuse osutaja loovutab Kliendile valmis Tõlketöö ja andes Kliendile hilisema maksevõimaluse, kohustub Klient tasuma Teenuse osutaja poolt esitatud arve hiljemalt arve peal märgitud tähtajaks alates arve väljastamisest.

9.4. Kõik Kliendi poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Teenuse osutaja nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Teenuse osutaja arvelduskontole või on tasutud sularahas.

9.5. Tõlke varalised autoriõigused ei lähe Kliendile üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud. Klient võib tõlget kasutada alles pärast vastava arve täielikku tasumist, kui ei lepita kokku teisiti.

9.6. Teenuse osutaja on õigus nõuda Kliendilt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kõik Kliendipoolsete võlgade sissenõudmise kulud jäävad Kliendi kanda.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Pooled täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Üldtingimustest ja tõlketeenuse osutamise lepingust, nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

10.2. Lepingupooled püüavad kõiki lepingust tulenevaid vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult.

10.3. Üldtingimuste mis tahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.

10.4. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Teenuse osutaja asukohajärgses kohtus.

Üldtingimused kehtivad alates 1.03.2022.